ประเภทเครื่องจักรเก่า

ประเภทเครื่องจักรเก่า

ประเภทเครื่องจักรเก่า แบ่งออกเป็น 2 ประภท คือ

  1.  เครื่องจักร จะประกอบกันเป็นกระบวนการผลิต ซึ่งหมายถึง เครื่องจรกรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหลายๆชิ้น มาประกอบรวมกันเป็นกระบวนการผลิต
  2.  เครื่องจักรแต่ละหน่วย หมายถึง เครื่องจักรที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองได้

ประเภทเครื่องจักร

บทความอื่นๆ